موسسه هنلی گزارش سالانه خود حاوی شاخص "اعتبار" یا قدرت گذرنامه کشورهای مختلف جهان را منتشر کرده که در آن گذرنامه ژاپنی قدرتمندترین پاسپورت نام گرفته است. گذرنامه‌های تاجیکستان، ایران و افغانستان در رده‌های پائین جدول جهانی اعتبار یا قدرت گذرنامه‌ها قرار دارد.