مایاهای باستان و  تولید و تجارت نمک در هزار سال پیش

نمک ممکن است کالایی با ارزش برای تمدن باستانی مایاها بوده باشد که بیش از هزار سال قبل به تولید، نگهداری و داد‌و‌ستدد آن می‌پرداختند.