افرادی مشهوری که تغییرات شغلی شگفت انگیز داشته‌اند

بسیاری از افراد معروف و موفق، ابتدا شغلی بسیار متفاوت از فعالیت فعلی خود داشته‌اند و با یک تغییر مسیر شگفت‌انگیز، رویای خود را دنبال کرده‌اند.