جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه شنبه در سخنانی در نیویورک گفت: "به گفته ملاها در تهران، ما شیطان بزرگ هستیم.... برای همین تصور می کنم که مرا جدی خواهند گرفت وقتی می گویم: اگر علیه ما، متحدان ما، یا شرکای ما اقدام کنید؛ اگر به شهروندان ما آسیب برسانید؛ اگر به دروغ گفتن، تقلب و فریب دادن ادامه دهید، بله، با واکنشی جهنمی روبرو خواهید شد."