حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز در مجمع عمومی سازمان ملل مجددا مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد چون به گفته او آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران است.