بزرگترین مانور نظامی روسیه در شرق سیبری در حال برگزاری است.