تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف جهان باعث شده هر سال بر تعداد مهاجران اقلیمی اضافه شود.